Recht: het blijft zoeken en zoeken en zoeken.’

Prof. Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira (1933)

Hans Ulrich (Ulli) Jessurun d'Oliveira studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in onder meer internationaal privaatrecht, nationaliteitsrecht en vreemdelingenrechten. Vanaf 1971 was hij hoogleraar, eerst in Groningen en daarna in Amsterdam en aan het Europees Universitair Instituut in Florence.

Adviseur sinds 2000 

E-mail

info@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

Ulli is erelid van de Groupe Européen de Droit International Privé en lid van de Academia Europaea. Hij is medeoprichter en erelid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. Van 1973 tot 2003 maakte hij deel uit van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, laatstelijk als vicevoorzitter. Van de Stichting Reinwater – die met succes milieuprocessen tegen de Franse kalimijnen voerde –was hij van 1976 tot 1995 voorzitter. Verder was hij bestuurslid van de Landelijk Bureau Racismebestrijding (1984-1987) en van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (het 'IMES') van de Universiteit van Amsterdam (1995-1998). Ook was hij voorzitter van het Fonds voor de Letteren (1997-2005).

In de media

Ulli  heeft enige honderden wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij was redacteur van verschillende literaire tijdschriften (Propria Cures, Tirade, Merlyn); van 1975 tot 2003 was hij ook redacteur van het Nederlands Juristenblad. Op regelmatige basis publiceert hij opiniërende artikelen in de dag- en weekbladen.

Ulli's CV vindt u hier.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.