Het recht gebruiken om mensen te helpen.

Brechtje Vossenberg

Brechtje Vossenberg is gespecialiseerd in bijstand aan slachtoffers van misdrijven en mensenrechtenschendingen. Zij staat onder meer veel slachtoffers en nabestaanden bij in complexe civiele procedures tegen de Staat en heeft een bijzondere interesse in zaken aangaande internationaal humanitair recht. Daarnaast is zij gespecialiseerd in slachtofferbijstand in strafzaken, in welk verband zij slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenzaken, mensenhandel en internationale misdrijven adviseert en bijstaat. Voordat zij bij Prakken d’Oliveira kwam, werkte zij bij het Cambodjatribunaal in Phnom Penh (ECCC). Tot medio 2016 werkte zij ook als strafrechtadvocaat. 

Expertise

  • Mensenrechten
  • Internationaal recht
  • Strafrecht
  • Internationaal strafrecht

Advocaat sinds

2011

E-mail

bvossenberg@prakkendoliveira.nl

Nevenfuncties

  • Aangesloten bij de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS)
  • Specialisatie slachtofferbijstand in strafzaken, inclusief mensenhandel-zaken
  • Brechtje is toegelaten tot de List of Counsel van de Kosovo Specialist Chambers

In de media

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.