Op 25 april 2024 vond op de rechtbank Den Haag de zitting plaats in het kort geding dat door Greenpeace Nederland is aangespannen tegen de Nederlandse Staat wegens zijn ontoereikend stikstofbeleid.

De meest recente ecologische rapporten tonen aan dat de stikstofdepositie in Nederland drastisch omlaag moet om te voorkomen dat de meest kwetsbare natuur in Nederland onherstelbaar verslechtert. Nederland beschermt de natuur onvoldoende en schendt daarmee het verslechteringsverbod waar hij zich volgens Europese wet- en regelgeving aan moet houden. Ten aanzien van 16 habitattypen en 3 leefgebieden van soorten (de ‘Rode Lijst’), dient de stikstoflast volgens vooraanstaande ecologen vóór eind 2025 drastisch omlaag te zijn gebracht om teloorgang en uiteindelijk verlies ervan nog te kunnen voorkomen. Het stikstofbeleid van de Staat houdt echter geen rekening met de natuur op de Rode Lijst en (dus) evenmin met de daarvoor gestelde ecologische deadline van eind 2025. De inzet van het kort geding is dan ook dat de Staat op korte termijn een plan van aanpak met maatregelenpakket opstelt gericht op behoud van de natuur op de Rode Lijst (althans in ieder geval: zoveel mogelijk daarvan).

Greenpeace voert dit kort geding in afwachting van de uitkomst van de in juli 2023 door haar aangespannen bodemprocedure die eveneens gaat over de ontoereikende stikstofaanpak van de Staat. De bodemprocedure richt zich naast de natuur op de Rode Lijst ook op andere (kwetsbare) natuurtypen waar ecologisch bezien de stikstoflast vóór 2030 binnen de perken moet worden gebracht (de ‘Oranje Lijst’).  De inhoudelijke behandeling van de bodemprocedure staat gepland voor eind november 2024.  

Een kort geding in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure is noodzakelijk, gezien de precaire staat waarin onze meest kwetsbare natuur zich bevindt.  Wachten op een onherroepelijke uitspraak in de bodemprocedure zal voor de natuur op de Rode Lijst te laat zijn, gezien de omvang van de opgave en de minimale vooruitgang van de Staat tot nu toe.  De uitspraak in het kort geding komt naar verwachting in juni 2024.

Greenpeace Nederland wordt in het kort geding gesteund door de Caring Movement (Caring Farmers, -Doctors and -Vets), de Federatie van Agro-ecologische Boeren, Milieudefensie, Mobilisation for the Environment (MOB), de Natuurbeschermingswacht, SoortenNL, Stichting Demeter, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds (WNF). Deze organisaties zijn geen procespartij in de procedure, maar steunen de zaak wel.

Greenpeace Nederland wordt in deze zaak bijgestaan door advocaten Bondine Kloostra en Brechtje Vossenberg

Zie ook

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.