De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State ('ABRvS') oordeelde vanochtend dat de zogenoemde nareismaatregel in strijd is met het Nederlandse en Europees recht. Deze maatregel was onderdeel van het asielakkoord dat het kabinet in augustus 2022 sloot als gevolg van de problemen in de asielopvang.

Concreet betekent dit dat de staatssecretaris niet meer tegen gezinsleden van een asielstatushouder kan zeggen dat zij zes maanden langer moeten wachten voordat zij herenigd worden met hun familie in Nederland. Als de staatssecretaris een nareisaanvraag heeft ingewilligd, dan moet hij ervoor zorgen dat de gezinsleden onmiddellijk naar Nederland mogen reizen.

In de drie zaken die voor de Afdeling bestuursrechtspraak lagen, was de nareisaanvraag al ingewilligd door de staatssecretaris, maar kregen de gezinsleden pas na een half jaar toegang tot Nederland. In december 2022 oordeelden de rechtbanken in Amsterdam, Middelburg en Arnhem dat dit beleid in strijd is met de Vreemdelingenwet 2000 en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak bevestigt dit nu.

Voor de nareismaatregel bestaat geen wettelijke basis in het Nederlandse recht. Daarnaast voldoet de maatregel niet aan de eisen van het Nederlandse en het Europees recht. Op grond van de Vreemdelingenwet 2000 hebben gezinsleden van een asielstatushouder drie maanden de tijd om een verleende machtiging tot voorlopig verblijf op te halen. Een wachttijd van zes maanden is daarmee in strijd omdat de staatssecretaris deze termijn niet mag negeren of uitstellen.

Het kabinet mag alleen in uitzonderlijke situaties en in het geval van zwaarwegende belangen de rechten uit de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn opzij schuiven. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak voldoen de tekortkomingen in de asielopvang niet aan deze bijzonder hoge drempel.

Eén van de twee zaken betrof een politiek vluchteling uit Turkije en zijn gezin met twee zeer jonge kinderen. Zij werden in deze procedure bijgestaan door advocate Eva Bezem.

Bijlagen

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.