Slachtoffers kunnen zich als benadeelde partij in de procedure voegen en een vordering tot schadevergoeding indienen. Als het slachtoffer is overleden als gevolg van het strafbare feit, dan kunnen nabestaanden zich ook als benadeelde partij in de strafprocedure voegen.

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van slachtofferbijstand. Wij staan slachtoffers bij in een wijde kring van strafzaken, zoals slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel en ernstige geweldsmisdrijven.

Slachtoffers kunnen daarnaast ook nog via de burgerlijk rechter om schadevergoeding vragen. Dit kan in combinatie met, of na afloop van een strafzaak.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.