Soms besluit de politie of het openbaar ministerie om een aangifte niet in behandeling te nemen. Er wordt dan geen strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de feiten en een verdachte wordt niet vervolgd. Het is mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Dit gaat via een zogenoemde ‘artikel 12 procedure’. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij een gerechtshof tegen de beslissing van het openbaar ministerie om de zaak niet te vervolgen. Indien het gerechtshof het met deze klacht eens is, moet het openbaar ministerie alsnog tot vervolging over gaan.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.