Het is mogelijk dat u in het buitenland slachtoffer wordt van een strafbaar feit. Dit leidt vaak tot de confrontatie met een buitenlands rechtssysteem, waaronder contact met de politie daar. Dat kan tot extra problemen leiden, denk aan gevallen van corruptie. Dat maakt de situatie van het slachtoffer nog vervelender.

Ons kantoor heeft veel ervaring met grensoverschrijdende zaken. In principe zal het opsporingsinitiatief bij de buitenlandse opsporingsdiensten liggen. Dat betekent dat het nodig kan zijn om vanuit Nederland druk uit te oefenen om ervoor te zorgen dat de zaak sneller en beter wordt opgepakt. Onder omstandigheden is het ook mogelijk om het Nederlandse openbaar ministerie te verzoeken de zaak in Nederland te vervolgen. Dat zal vaak aan de hand van een separate aangifte moeten gebeuren. Ook dan kan de hulp van een advocaat een belangrijk verschil maken.

Nederlanders kunnen in het buitenland strafbare feiten begaan en daarbij slachtoffers achterlaten. Denk daarbij aan sekstoerisme of het begaan van een moord in het buitenland. Het is dan toch mogelijk om de Nederlandse verdachte in Nederland te vervolgen. Soms gelden extra voorwaarden voor vervolging, bijvoorbeeld dat de handelingen van verdachte zowel in Nederland, als in het betreffende buitenland strafbaar zijn gesteld.

Ons kantoor heeft veel ervaring met grensoverschrijdende zaken. Onze advocaten treden regelmatig op voor buitenlandse slachtoffers van Nederlandse verdachten. Zo staan wij slachtoffers bij van sekstoerisme en het vervaardigen van kinderporno. Ook treedt ons kantoor op voor slachtoffers van ernstige oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen, zowel voor de Nederlandse rechter, als voor internationale tribunalen.

Slachtoffers kunnen zich als benadeelde partij in de procedure voegen en een vordering tot schadevergoeding indienen. Als het slachtoffer is overleden als gevolg van het strafbare feit, dan kunnen nabestaanden zich ook als benadeelde partij in de strafprocedure voegen.

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van slachtofferbijstand. Wij staan slachtoffers bij in een wijde kring van strafzaken, zoals slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel en ernstige geweldsmisdrijven.

Slachtoffers kunnen daarnaast ook nog via de burgerlijk rechter om schadevergoeding vragen. Dit kan in combinatie met, of na afloop van een strafzaak.

Politie en justitie handelen zelf niet altijd correct. Zo kunnen ze onzorgvuldig met uw gegevens omgaan of bijvoorbeeld veel te lang doen over de behandeling van uw zaak. Soms plegen zij zelf strafbare feiten. Zo kunt u slachtoffer worden van buitensporig politiegeweld. Ook kan het dat de overheidsinstanties (zoals de politie, maar ook de AIVD) bevoegdheden overschrijden en daardoor inbreuk maken op de fundamentele rechten van burgers.

Het is mogelijk om hierover een klacht in te dienen. Daarnaast is het onder omstandigheden mogelijk om de betrokken instanties in een civiele zaak aansprakelijk te stellen. In uitzonderlijke omstandigheden is mogelijk aangifte te doen tegen de betrokken ambtenaren.

Het kan dat u zelf slachtoffer wordt van een misdrijf. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie. In complexe of gevoelige zaken kan het helpen om bij het doen van aangifte de hulp in te roepen van een advocaat. Wij kunnen de aangifte dan voor u uitschrijven en u uitleggen wat de juridische haken en ogen zijn. Ook kunnen we u bijstaand tijdens verhoren door de politie, aangezien de politie u als aangever waarschijnlijk zal willen horen.

Soms besluit de politie of het openbaar ministerie om een aangifte niet in behandeling te nemen. Er wordt dan geen strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de feiten en een verdachte wordt niet vervolgd. Het is mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Dit gaat via een zogenoemde ‘artikel 12 procedure’. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij een gerechtshof tegen de beslissing van het openbaar ministerie om de zaak niet te vervolgen. Indien het gerechtshof het met deze klacht eens is, moet het openbaar ministerie alsnog tot vervolging over gaan.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.