Het kan zijn dat uw zakenpartners plotseling op een sanctielijst terechtkomen (denk aan de Rusland-sancties). Dit kan grote gevolgen hebben voor de risico’s en verplichtingen waaraan u uw onderneming blootstelt.

Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van sanctierecht. Zij helpen u een realistische inschatting te maken van de risico’s en adviseren u over het voorkomen en oplossen van mogelijke (strafrechtelijke) aansprakelijkheden.

Het kan zijn dat u of uw onderneming op een sanctielijst terecht komt. Sanctielijsten worden regelmatig uitgebreid. De bekendste sanctielijsten worden opgesteld door de VN Veiligheidsraad en de Raad van de Europese Unie, maar ook op nationaal niveau kunnen sancties worden ingesteld (bijvoorbeeld door Nederland of de Verenigde Staten).

Het is mogelijk om tegen plaatsing op een sanctielijst in verzet te komen. De procedure die daarvoor gevolgd moet worden, zal afhangen van welk sanctieregime van toepassing is. Dergelijke procedures zijn zeer specialistisch van aard en vereisen in de regel de bijstand van een deskundig advocaat.

Het kan zijn dat u zaken hebt lopen in een land waarvoor plotseling sancties gelden (denk aan de Rusland-sancties). Ook is het mogelijk dat u uw zaken wilt uitbreiden naar een land waar een sanctieregime geldt en dat u wilt weten wat dat precies voor risico’s en verplichtingen met zich meebrengt.

Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van sanctierecht. Zij helpen u een realistische inschatting te maken van de risico’s en adviseren u over het voorkomen en oplossen van mogelijke (strafrechtelijke) aansprakelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.