Prakken d’Oliveira verdedigt niet alleen de belangen van mensen, maar ook de belangen van de natuur. Onze advocaten procederen regelmatig namens belangenorganisaties en milieubewuste particulieren die opkomen voor de bescherming van landschap en natuur. 

De Wet natuurbescherming staat centraal in deze procedures. De Wet natuurbescherming bevat regels voor de bescherming van diersoorten, plantsoorten en natuurgebieden in Nederland. 

De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regels. Zo hebben provincies op grond van de Wet natuurbescherming een zorgplicht voor in het wild levende dieren en planten. Voor de bescherming van inheemse soorten gelden bovendien zeer strikte regels. Daarnaast kunnen provincies Natura 2000-gebieden aanwijzen, waarin strengere regels gelden om schadelijke activiteiten voor landschap en natuur tegen te gaan. 

Beschermt de provincie de belangen van een inheemse dier- of plantensoort volgens u te weinig? Dreigt natuur in uw omgeving te verdwijnen door bouwplannen? Of worden de regels in de Wet natuurbescherming naar uw mening op een andere manier overtreden? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons. Wij helpen u graag de belangen van landschap en natuur te verdedigen. Mede dankzij onze gedegen kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kunnen wij snel bepalen hoe u strategisch het beste kunt handelen of procederen.   

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.