Mensenrechten

Wij hebben allen recht op een menswaardig leven ongeacht onze nationaliteit, afkomst, ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening. Iedereen waar ook ter wereld heeft recht op onderwijs, schoon water, voldoende voeding, een veilig onderkomen en vrijheid van meningsuiting. Ook mag een overheid niet zomaar geweld tegen haar burgers gebruiken. Staten hebben met elkaar afgesproken om deze mensenrechten voor iedereen te garanderen. Het zijn grondrechten die de basis vormen voor alle wetgeving en beleid van de overheid.

Heeft u het idee dat de overheid uw vrijheden inperkt of u onrechtmatig behandelt, of is er sprake van schade of letsel die u is toegebracht door een andere persoon of organisatie, dan kan er sprake zijn van een schending van mensenrechten. Wij kunnen u in dat geval wellicht helpen.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.