In sommige gevallen leent een procedure in een individuele zaak zich voor het bereiken van een groter doel. Er wordt dan gesproken van strategisch procederen (strategic litigation). Dit is een manier voor non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en andere belangenverenigingen om hun statutaire belangen te behartigen.

De advocaten van Prakken d’Oliveira hebben vaak en langdurig met verschillende stakeholders samengewerkt ten behoeve van strategic litigation. Zij beschikken dan ook over een waardevol netwerk en de ervaring die nodig is om een dergelijke zaak met succes aan de rechter voor te leggen.

Wilt ook u beweging brengen in een bepaald proces doormiddel van strategic litigation? Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

De advocaten van Prakken d’Oliveira adviseren regelmatig non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en bedrijven op het gebied van mensenrechten, oorlogsrecht en internationaal recht. Onze advocaten beschikken over specialistische kennis op deze gebieden en hebben ruime ervaring met (internationale) procedures. Dit maakt hen bij uitstek geschikt om u te adviseren op tal van gebieden – ook met het oog op de vraag hoe risico’s het beste beperkt worden.

Zie over de advisering van bedrijven ook onze Business and Human Rights-sectie. 

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Als burger hebt u recht op informatie die door de overheid en bedrijven over u wordt verwerkt. Bij overheidsinformatie gaat het vaak om informatie die voor iedereen relevant is en die kan worden opgevraagd op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Als het gaat om uw persoonlijke informatie, kunt u deze opvragen via de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), de voormalige Wet persoonsgegevens (Wbp). Er zijn nog verschillende andere wetten die kunnen worden gebruikt om informatie op te vragen, bijvoorbeeld als het gaat om strafvorderlijke gegevens of politiegegevens. Daarnaast is het mogelijk dat u informatie nodig heeft om een juridische procedure te starten (een exhibitieprocedure). In al deze gevallen kunt u bij ons terecht.

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

In het verleden hebben veel adopties plaatsgevonden, waarbij niet alles keurig volgens de regels ging. Jammer genoeg gebeurt dit ook vandaag de dag nog. Vaak betreft dit adopties vanuit het buitenland. De gevolgen voor betrokkenen zijn ernstig: kinderen die hun biologische ouders niet kunnen achterhalen en zich ontworteld voelen, of ouders die hun kinderen niet meer kunnen vinden.

In sommige gevallen kunt u de mensen of organisaties die verantwoordelijk zijn voor dergelijke illegale praktijken aansprakelijk stellen voor hun handelen. Bent u als kind op illegale wijze geadopteerd en wilt u weten of u de betrokkenen daarvoor aansprakelijk kunt stellen?

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

In Nederland zijn verschillende internationale organisaties gevestigd. Zij nemen een bijzondere positie in binnen de Nederlandse rechtsorde. Bij een conflict tussen een werknemer en de organisatie gelden vaak bijzondere regels.

Bent u in conflict gekomen met een internationale organisatie of wilt u advies om een conflict te voorkomen, neem dan contact met ons op.

[Ik word of ben onrechtmatig uitgezet of uitgeleverd]

U mag alleen van Nederlands grondgebied worden verwijderd onder strikte voorwaarden. De uitzetting of uitlevering mag u bijvoorbeeld niet in gevaar brengen. Bij een uitlevering kijkt de rechter daarnaast of het strafproces in het land waaraan wordt uitgeleverd aan de voorwaarden voldoet. Op al deze terreinen hebben onze advocaten unieke expertise in huis:

 • Voor een asielprocedure kunt u zich wenden tot onze vreemdelingenrechtsectie.
 • Voor een uitleveringsprocedure kunt u zich wenden tot onze strafrechtsectie.
 • Voor een uitzetting of uitlevering die niet volgens de regels heeft plaatsgevonden kunt u contact opnemen met de sectie internationaal recht en mensenrechten.

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Bent u in door de Nederlandse rechter tot in hoogste instantie in het ongelijk gesteld, dan kunt u uw klacht in sommige gevallen alsnog voorleggen aan een internationaal gerechtshof. Europese regelgeving biedt soms kansen die anders onbenut blijven. Onze advocaten bepalen samen met u waar u uw klacht het beste in kunt dienen en welke voorwaarden daarvoor gelden. Onze advocaten pleiten regelmatig voor het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Ook met het indienen van een klacht bij een van de verdragscomités van de Verenigde Naties hebben wij ervaring.

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Niet alleen de overheid dient zich te houden aan fundamentele rechten. Ook bedrijven hebben deze verplichting. Dat een Nederlands bedrijf zich ook in het buitenland moet houden aan deze fundamentele rechten is gebleken in de zaak die is aangespannen tegen Shell namens Nigeriaanse boeren die het slachtoffer zijn geworden van olievervuiling. Ook in verschillende andere zaken heeft Prakken d’Oliveira procedures gevoerd namens slachtoffers van mensenrechtenschendingen door (Nederlandse) bedrijven. 

Naast het verkrijgen van schadevergoeding voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen geven wij bedrijven ook advies over hun internationale verplichtingen, zodat schendingen worden voorkomen. Zie daarvoor onze Business and Human Rights-sectie.

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

De overheid dient zich te houden aan de verplichtingen die zijn te vinden in internationale verdragen en de Nederlandse Grondwet. Dit betekent dat burgers bepaalde vrijheden en rechten hebben waar de overheid zich niet in mag mengen. Als dit toch gebeurt, kan sprake zijn van een schending van deze rechten en de mogelijkheid om de overheid hiervoor aansprakelijk te stellen. Wij hebben unieke ervaring opgebouwd met civiele procedures tegen de Nederlandse overheid. Voorbeelden daarvan zijn de Srebrenica-zaak en de zaak over de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië, maar ook voor mensenrechtenschendingen op eigen bodem kunt u bij ons terecht.

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Uw fundamentele rechten zijn beschermd door internationale verdragen en de Nederlandse Grondwet. U kunt zich hierop beroepen bij de Nederlandse rechter en bij internationale gerechtshoven. Via een juridische procedure kunt u een rechter laten verbieden dat uw rechten worden geschonden of een schadevergoeding eisen als de schending al heeft plaatsgevonden. Bij fundamentele rechten moet u denken aan de volgende rechten en situaties:

 • Bescherming van oorlogsslachtoffers
 • Verbod op discriminatie
 • Godsdienstvrijheid     
 • Onrechtmatige publicaties      
 • Onrechtmatige uitzetting en uitlevering
 • Vrijheid van meningsuiting      
 • Recht op privacy
 • Recht op betoging
 • Recht op een eerlijk proces
 • Indigenous peoples
 • Recht op een schoon leefmilieu
 • Recht op informatie
 • Dierenrechten
 • Activisme

Onze advocaten geven u graag advies over uw juridische mogelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.